Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to element rządowego programu skierowanego do rodzin..

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny to element rządowego programu skierowanego do rodzin wielodzietnych. O taką kartę może ubiegać się każda rodzina, w której jest minimum troje dzieci w wieku do 18. roku życia, lub w przypadku, gdy dziecko nadal się uczy, do 25. roku życia. W przypadku umiarkowanej lub znacznej niepełnosprawności nie ma ograniczeń wiekowych. Przy tym rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, a dzieci – do ukończenia nauki lub do 18. roku życia, bądź do końca obowiązywania orzeczenia o niepełnposprawności. O kartę mogą się ubiegać także rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka. Szacuje się, że do lipca 2016 r. wydano ponad półtora miliona kart.

Aby otrzymać kartę, trzeba złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy właściwym dla naszego miejsca zamieszkania. Poza wnioskiem potrzebne są oryginały lub odpisy dokumentów poświadczających status rodziny wielodzietnej:

  • rodzic lub opiekun dokument potwierdzający tożsamość rodzica lub opiekuna wraz z oświadczeniem o braku pozbawienia lub ograniczenia władzy rodzicielskiej;
  • małżonek rodzica – akt małżeństwa;
  • dzieci do 18. roku życia – akt urodzenia lub dokuemnt potwierdzający tożsamość;
  • dzieci powyżej 18. roku życia – dowód tożsamości i oświadczenie lub zaświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki;
  • dzieci z niepełnosprawnościami – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i dokument potwierdzający tożsamość;
  • dzieci w rodzinach zastępczych lub rodzinnych domach dziecka – postanowienie o umieszczeniu lub zaświadczenie o pozostawaniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Należy zaznaczyć, że organ wydający karty może zażądać także innych dokumentów, gdy są one niezbędne do ustalenia uprawnień. Możliwa jest też sytuacja, gdy któryś z dokumentów wymienionych powyżej nie będzie wymagany jeśli wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie mógł bezpłatnie, we własnym zakresie pozyskać informacje potrzebne do potwierdzenia uprawnień do karty (np. korzystając z bazy numerów PESEL).

Polecamy poczytać także strony naszych partnerów, są to między innymi Mieszkania Mydlniki Kraków oraz Mieszkania Huby Wrocław, znajdziesz tam najwięcej aktualnych ogłoszeń.ojciec-i-synowie

Karta zapewnia liczne zniżki w sklepach, instytucjach kultury (kina, muzea, centra naukowe, szkoły językowe, księgarnie), poradniach medycznych, gabinetach lekarskich, punktach usługowo-doradczych (banki, agencje ubezpieczeniowe, kancelarie prawnicze) czy ośrodkach rekreacyjnych. Daje także prawo do ustawowych zniżek opłat kolejowych i paszportowych. Zapewnia również darmowy wstęp do parków narodowych.

Jednak niedawno Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła badanie opinii użytkowników Karty Dużej Rodziny, z którego wynikło, że oferowane zniżki są często zbyt niskie i rozbieżne z faktycznymi potrzebami rodzin wielodzietnych. Najbardziej pożądane okazały się zniżki do aptek oraz sklepów oferujących odzież, obuwie i żywność, a także dotyczące ofert edukacyjnych, których wciąż jest zbyt mało w Karcie Dużej Rodziny. Dlatego obecnie trwają prace nad zmianami w ofercie i rozmowy z kolejnymi firmami i instytucjami, które mogłyby stać się partnerami programu.


Podobne artykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Twój komentarz (*)

Imię (*)

Twoje imię

Strona wwww

Link zwrotny do Twojej strony.